• Privacy Statement

  Klik hier om de Privacy Statement als PDF te downloaden.

   

  sv CHC, gevestigd aan De Fuik 10 te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: Sv CHC (sportvereniging Concordia Hertogstad Combinatie) Https://www.svchc.nl De Fuik 10 5223 KT ‘s-Hertogenbosch Tel: 0031736240495

  Peter Hausberger is de Functionaris Gegevensbescherming van Sv CHC Hij is te bereiken via secretaris@svchc.nl.

  Persoonsgegevens die wij verwerken Sv CHC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app - Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Sv CHC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gegevens van personen jonger dan 16 jaar

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo


  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@svchc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Sv CHC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - verplichting tot overdragen van bovengenoemde persoonsgegevens aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) zodat leden deel kunnen nemen aan de officiele bondscompetitie.

  - Beeldmateriaal en foto’s ten behoeve van PR doeleinden op onze eigen website, flyers/ posters, foto’s in clubgebouw of andere (social) media kanalen zoals youtube of facebook.  Geautomatiseerde besluitvorming Sv CHC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sv CHC) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Sv CHC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens worden bewaard tot men het lidmaatschap opzegt bij de vereniging. Indien het lidmaatschap op wordt gezegd, worden alle persoonsgegevens uit onze database verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden Sv CHC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sv CHC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Sv CHC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of


  smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sv CHC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svchc.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Sv CHC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Sv CHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@svchc.nl 

  Sv CHC maakt gebruik van de door de bond beschikbaar gestelde software om alle persoonsgegevens te bewaren. Inzage en wijzigingen van deze gegevens is enkel toegestaan door specifiek aangemerkte leden van de vereniging die een functie uitvoeren waarbij inzage en rechten om te wijzigen benodigd zijn of door de persoon in kwestie zelf. Inzage en wijzigingen van eigen persoons gegevens kan door middel van de door de bond en vereniging beschikbare gestelde "voetbal.nl" app.

  Overige

  Bij het inschrijven van een lid gaat desbetreffende persoon of ouder/ verzorger van desbetreffende persoon akkoord dat een teamfoto op zowel website/ app en clubgebouw wordt getoond waarin de namen van de spelers getoond worden.