• Convenant Veilig Sporten

  Het Convenant is een initiatief van de buitensportverenigingen.
  De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt dit mooie initiatief.

  Convenant
  ‘Veilig en sportief sporten in ’s-Hertogenbosch’
  Inleiding
  Leden van de verenigingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben het recht om veilig,
  sportief en met plezier te sporten, te spelen en te ontspannen. Dat betekent dat ieder elkaar
  met respect behandelt en er alles aan doet om ongewenst gedrag te voorkomen.
  Dat geldt voor de verenigingen, de individuele supporters, toeschouwers en natuurlijk ook de
  spelers (medespelers en tegenstanders).
  Daarom hebben de besturen van de deelnemende verenigingen en de gemeente
  ’s-Hertogenbosch samen dit Convenant opgesteld. De regels in dit Convenant helpen ons de
  doelstellingen te bereiken over sportiviteit, onderling respect en veiligheid. Dit gaat over de
  breedtesport in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor nu en in de toekomst.
  Besturen van alle verenigingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen zich aansluiten bij dit Convenant.

  10 Uitgangspunten:
  Voor een veilige en plezierige sportomgeving, gedragen door het bestuur van de vereniging.
  1. Wij hebben respect voor elkaar en discrimineren niemand omwille van herkomst,
       seksuele geaardheid, geloof, geslacht en beperkingen.
  2. We complimenteren elkaar op positief gedrag maar spreken elkaar ook aan op negatief gedrag.  
      Zowel binnen als buiten de lijnen. Laten we elkaars voorbeeld zijn.
  3. We hebben respect voor de waarden, normen & regels van de sport.
  4. We hebben respect voor de spelleiding of scheidsrechter.
  5. We gebruiken geen geweld. Niet lichamelijk en niet met woorden.
  6. We zijn goede winnaars, zonder de tegenstander te kleineren.
  7. We zijn goede verliezers, zonder kwaad te worden op de tegenstander of scheidsrechter. 
      We laten ook niet met vervelende woorden en negatief gedrag merken dat we boos of ontevreden zijn.
  8. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten. We praten met elkaar en niet over elkaar.
  9. We hebben respect voor het werk van de vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor de vereniging.
  10. We gaan zorgvuldig om met de sportomgeving, de materialen die we mogen gebruiken en de eigendommen van anderen.

  Deze uitgangspunten bieden een basis voor het bereiken van ons doel: een veilige sportomgeving voor jong en oud!

  Het Convenant is een initiatief van de buitensportverenigingen.
  De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt dit mooie initiatief.

  Rol en verantwoordelijkheden van het bestuur van de vereniging:

  • Het bestuur zorgt ervoor dat alle leden, vrijwilligers en ouders van de vereniging de uitgangspunten kennen.
  • Het bestuur vertaalt de uitgangspunten op haar eigen manier in praktische gedragsregels en afspraken. Ze stelt deze vast in de ledenvergadering en in het beleid.
  • Het bestuur zorgt dat er aandacht blijft voor de uitgangspunten. Ze houdt de naleving van de uitgangspunten in de gaten. De vereniging neemt passende maatregelen bij een overtreding.
  • Het bestuur benoemt een contactpersoon voor dit Convenant. Hij of zij zorgt dat de vereniging de verplichtingen nakomt.
  • De ondertekenaars spreken de intentie uit om te komen tot duidelijke afspraken tenaanzien van het royeren van spelers. De start zal gemaakt worden met verenigingen binnen de eigen sportsector. Dit alles met de inachtneming met de privacyregelgeving.
  • Het bestuur moet verantwoording kunnen geven over de stand van zaken van de genoemde uitgangspunten, gedragsregels en afspraken. Zo waarborgen en garanderen we veilig en sportief sporten in ’s-Hertogenbosch.
  • Het Convenant is een vast agendapunt in het overleg van voorzitters (in eersteinstantie bij buitensportoverleg). Samen met de gemeente dragen zij zorg voor evaluatie en doorontwikkeling van het Convenant.

  Rol en verantwoordelijkheden van de gemeente ’s-Hertogenbosch en platform ´S-PORT:

  • De gemeente brengt de inhoud van dit Convenant blijvend onder de aandacht van het bestuur van de verenigingen.
  • De gemeente ondersteunt verenigingen die meedoen waar dit mogelijk is bij de uitvoering van dit Convenant. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops, themaavonden, cursussen of andere activiteiten.
  • De gemeente zorgt mede voor:

  - het uitvoeren en waarborgen van de uitgangspunten door ondersteuning;
  - pr- en communicatie uitingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch

  • De gemeente draagt met de betrokken verenigingen zorg voor de evaluatie en doorontwikkeling van het Convenant.
  • De gemeente en het bestuur van de verenigingen die ondertekenen zijn sameneigenaar van dit Convenant.

  Het Convenant is een initiatief van de buitensportverenigingen.
  De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt dit mooie initiatief.

  De besturen van de hieronder genoemde verenigingen, hebben het Convenant ‘Veilig en sportief sporten in ’s-Hertogenbosch’ ondertekend. Het Convenant is juridisch ‘veilig’ bevonden door een advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch.
  Hiermee verklaart het bestuur dat zijn/haar vereniging de uitgangspunten in het Convenant aanmoedigt en naleeft. Het bestuur doet er alles aan om de uitgangspunten bij de leden onder de aandacht te brengen.

  Ondertekening
  Datum: 14 februari 2014 (versie 1)
  Gemeente ’s-Hertogenbosch
  De wethouder van o.a., sport,
  mr. H.C. van Olden